Výsledky přijímacího řízení

You are here:

Informace k výsledkům přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. den vyvěšení výsledků. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Rozhodnutí o nepřijetí

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se lze odvolat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 60e odst. 3 a § 183 odst. 4 školského zákona, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství a mládeže, podáním učiněným u zdejší školy (tj. podáním učiněným u Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o., Komenského 61/4, Prostějov, IČ 63482746). Lhůta k podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.