Jak se přihlásit?

You are here:

Termíny a obecné informace pro 1. kolo

Přihláška se v roce 2024 nově podává jedním ze tří způsobů:

 1. Elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci
 2. V podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti
 3. Na tiskopisu

Termíny a doplňující informace:

 • Termín odevzdání přihlášky na střední školu 1. 2. – 20. 2. 2024 – osobní odevzdání přihlášek ke studiu je možné v čase 8:00 – 14:00 v ředitelně školy v 1. patře, případně v přízemí školní budovy v kadeřnickém salonu do 16:30
 • Možnost seznámení s podklady rozhodnutí ve škole: 10. – 14. 5. 2024 v čase 10:00 – 12:00
 • Vyvěšení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů: 15. 5. 2024
 • Vyvěšení výsledků přijímacího řízení do nástavbových oborů: 15. 5. 2024
 • Účastníkům řízení je dána možnost podle § 36, 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, nahlédnout do spisu v pracovní dny v čase 7:50 – 10:00 a vyjádřit se k  podkladům rozhodnutí 19. 4. 2024 v čase 10:00 – 12:00

!Důležité je správné určení preferencí škol dle pořadí!

Žák, který se hlásí na učební obor a je cizincem, musí prokázat znalosti pravopisu českého jazyka a schopnost porozumět  psanému textu. Dále musí být schopen komunikovat v českém jazyce. Požadované znalosti a schopnosti žák prokazuje při ústním pohovoru. Pokud uchazeč požadované znalosti neprokáže , nebude přijat ke vzdělání na střední škole.

Ověření znalosti českého jazyka – (pro cizince), termín 15. dubna 2024

 • testování probíhá v klidné a přátelské atmosféře
 • nejdříve je zájemce upozorněn, že daný rozhovor je nahráván

Ústní pohovor se skládá ze tří částí:

 • řízený pohovor – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky
 • čtení s porozuměním textu – po přečtení odpoví uchazeč na otázky k textu
 • popis obrázku s využitím dané slovní zásoby

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

Výsledky přijímacího řízení ve formě seznamu budou uveřejněny dvěma způsoby: Ředitel školy seznam zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň je zveřejněn ve stejný den v DIPSY.

Tím se rozhodnutí považují za oznámená.

Rozhodnutí o přijeté nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají a do spisu se nečiní záznam. 

Odvolání a vzdání se práva na přijetí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje.

Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY, ale musí postupovat podle obecné úpravy správního řádu

Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.

Přijatý uchazeč má možnost vzdání se práva na přijetí.

Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělávání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízen. 

Vzdání se práva na přijetí nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný. 

Tiskopisy přihlášek a lékařského posudku

Informační letáky z MŠMT

Mechanik opravář motorových vozidel

Počet přijímaných žáků: 24

Podmínky pro přijetí

 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru potvrzené lékařem
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Do 1. ročníku učebního oboru jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí není přijímací zkouška.

Žáci jsou přijímáni na základě dosažených studijních výsledků v 8. a 9. třídě ZŠ.

Přijímá se podle průměru známek v 1. pololetí 9. ročníku. Připočítává se hodnota 0,1 za každou známku 4 a hodnota 0,2 za každou známku 5 či N, za 2 z chování hodnota 0,5  a za 3 z chování hodnota 1. Při dokončení základního vzdělání v 8. třídě se připočítává koeficient 1,0.

V případě shodného průměru po připočtení koeficientů se pořadí určuje dle 2. pololetí 8. třídy. Připočítává se hodnota 0,1 za každou známku 4 a hodnota 0,2 za každou známku 5 či N, za 2 z chování hodnota 0,5 a za 3 z chování hodnota 1.

V případě opětovné shody se pořadí určuje dle preference škol na přihlášce.

Pokud shoda přetrvává, volí se pořadí účastníků losem.

Zdravotní omezení oboru

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Kadeřník

Počet přijímaných žáků: 26

Podmínky pro přijetí

 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru potvrzené lékařem
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Do 1. ročníku učebního oboru jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí není přijímací zkouška.

Žáci jsou přijímáni na základě dosažených studijních výsledků v 8. a 9. třídě ZŠ.

Přijímá se podle průměru známek v 1. pololetí 9. ročníku. Připočítává se hodnota 0,1 za každou známku 4 a hodnota 0,2 za každou známku 5 či N, za 2 z chování hodnota 0,5  a za 3 z chování hodnota 1. Při dokončení základního vzdělání v 8. třídě se připočítává koeficient 1,0. 

V případě shodného průměru po připočtení koeficientů se pořadí určuje dle 2. pololetí 8. třídy. Připočítává se hodnota 0,1 za každou známku 4 a hodnota 0,2 za každou známku 5 či N, za 2 z chování hodnota 0,5 a za 3 z chování hodnota 1.

V případě opětovné shody se pořadí určuje dle preference škol na přihlášce.

Pokud shoda přetrvává, volí se pořadí účastníků losem.

Zdravotní omezení oboru

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
 • Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Provozní technika

Počet přijímaných žáků: 15

Podmínky pro přijetí

 • přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušným prováděcím předpisem
 • úspěšné ukončení vzdělání s výučním listem v daném oboru
 • splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru potvrzené lékařem
 • pokud žák nesplnil závěrečné zkoušky v řádném červnovém termínu, může být podmínečně přijat s podmínkou úspěšného složení závěrečných zkoušek v podzimním termínu příslušného roku

Kritéria přijímacího řízení

Do nástavbového studia jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška. Žáci jsou přijímáni na základě studijních výsledků.

Pořadí žáků je určeno dle dosažených bodů v JPZ

V případě shody je pořadí určeno dle průměru z 1. pololetí závěrečného ročníku příslušného výučního oboru.

V případě opětovné shody se pořadí určuje dle preference škol na přihlášce.

Pokud shoda přetrvává, volí se pořadí účastníků losem.

Zdravotní omezení oboru

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Kadeřnické služby

Počet přijímaných žáků: 15

Podmínky pro přijetí

 • přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušným prováděcím předpisem
 • úspěšné ukončení vzdělání s výučním listem v daném oboru
 • splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru potvrzené lékařem
 • pokud žák nesplnil závěrečné zkoušky v řádném červnovém termínu, může být podmínečně přijat s podmínkou úspěšného složení závěrečných zkoušek v podzimním termínu příslušného roku

Kritéria přijímacího řízení

Do nástavbového studia jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška. Žáci jsou přijímáni na základě studijních výsledků.

Pořadí žáků je určeno dle dosažených bodů v JPZ

V případě shody je pořadí určeno dle průměru z 1. pololetí závěrečného ročníku příslušného výučního oboru.

V případě opětovné shody se pořadí určuje dle preference škol na přihlášce.

Pokud shoda přetrvává, volí se pořadí účastníků losem.

Zdravotní omezení oboru

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.